Strona: Regulamin konkursu / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
pn. ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

§ 1
Uprawnieni do aplikowania o projekt badawczy ISKRA

 1. Konkurs pn. „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” (dalej: ISKRA) na finansowanie projektów badawczych jest organizowany ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki p.n. Politechniczna Sieć VIA CARPATIA Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (dalej: Politechniczna Sieć VIA CARPATIA) i ma na celu zwiększenie jakości i przełomowości badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych na poziomie prezentowanym przez wiodące ośrodki zagraniczne.
 2. Finansowanie projektu badawczego ISKRA, realizowanego przez międzyuczelniane zespoły badawcze Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA w ramach działania 7 pn. „ISKRA - budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”, jest przyznawane na prowadzenie badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych oraz realizację zadań z nimi związanych. Międzyuczelniane zespoły badawcze składają się z pracowników uczelni będących członkiem Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA (dalej: uczelnia lub jednostka), którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej uczelni
 3. Z wnioskiem o finansowanie (dalej: wniosek) występuje Kierownik międzyuczelnianego zespołu badawczego.
 4. Wniosek o finansowanie musi zostać złożony w ramach konsorcjum badawczego wszystkich uczelni wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.

 

§ 2 
Zasady składania wniosku

 1. Wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu składany jest w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.projektow@pollub.pl w terminie do 28 lutego 2023 r. (dalej: zakończenie naboru). Dodatkowo, jeden egzemplarz wydrukowanego i podpisanego wniosku należy przesłać do Uczelnianego Biura Projektów (zwanym dalej „UBP”), na adres: Uczelniane Biuro Projektów Politechniki Lubelskiej, Budynek „Spichlerz”, ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin.
 2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
 3. Okres realizacji projektu badawczego ISKRA musi wynosić 28 miesięcy i rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 r.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 450 tys. zł.
 5. Kosztami projektu są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, takie jak:
  • wynagrodzenia zespołu projektowego do 30% kwoty dofinansowania;
  • zakupy aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wykorzystywanych bezpośrednio do jego realizacji;
  • podróże służbowe w ramach projektu, w tym czynny udział w konferencjach naukowych, do 20% kwoty dofinansowania;
  • zakup odczynników, sprzętu i materiałów koniecznych do prowadzenia badań
   w projekcie;
  • koszty eksploatacji urządzeń i aparatury wykorzystywanych do prowadzonych
   w projekcie badań;
  • koszty ubezpieczenia oraz serwisowania urządzeń i aparatury wykorzystywanych
   w projekcie;
  • zakup usług obcych od jednostek niewchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA (do 20% kwoty dofinansowania) – w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, w przypadku braku możliwości ich realizacji w ramach sieci;
  • opłaty za dostęp do niektórych serwisów internetowych, bezpośrednio związanych
   z badaniami realizowanymi w projekcie;
  • korekta językowa manuskryptów publikacji;
  • koszty wydawnictwa, przy czym czasopismo wydawcy musi znaleźć się na aktualnym wykazie czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego edukacji i nauki, maksymalnie 5% kwoty dofinansowania.
 6. Do kosztów realizacji projektu nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio z nim związane, takich jak:
  • materiały biurowe, akcesoria i peryferia komputerowe;
  • sprzęt komputerowy oraz urządzenia, które nie są wykorzystywane bezpośrednio do realizacji projektu (np. kserokopiarki, sprzęt audiowizualny, telefony);
  • prenumeraty czasopism;
  • opłaty za członkostwo w organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych itp.;
  • opłaty za bierny udział w konferencjach;
  • usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe i kurierskie (za wyjątkiem kosztów dostawy i wysyłki materiałów czy aparatury, niezbędnych do realizacji projektu);
  • usługi internetowe;
  • tłumaczenie manuskryptów z języka polskiego na języki obce;
  • naprawy, konserwacje i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz remont pomieszczeń;
  • media;
  • zakupy na potrzeby działalności dydaktycznej;
  • usługi kserograficzne (które nie mają bezpośredniego związku z realizacją projektu)
   i gastronomiczne;
  • szkolenia, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.

 

§ 3
Tryb i kryteria oceny wniosków

 1. Oceny wniosków dokonuje Rada Naukowa Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA złożona z prorektorów ds. nauki oraz 3 dodatkowych ekspertów wskazanych przez prorektorów nauki uczelni z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA (zwana dalej „Radą”), przy czym prorektor ds. nauki oraz wskazany ekspert nie mogą być kierownikiem ani wykonawcą składanego wniosku.
 2. Ocena, o której mowa wyżej, dokonywana jest zgodnie z kartą oceny stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zwaną dalej „kartą oceny”),
 3. Ocenie podlegają następujące elementy wniosku:
  • stan wiedzy i oryginalność problematyki podjętej w projekcie (0-15 pkt);
  • podział projektu na etapy (nr etapu, problem do rozwiązania, opis prac) (0-5 pkt);
  • dorobek naukowy kierownika i zespołu realizującego projekt (0-10 pkt);
  • uzasadnienie kosztów planowanych badań (0-5 pkt);
  • potencjał badawczy jednostki (0-5 pkt);
  • znaczenie naukowe lub praktyczne wyników zadania dla rozwoju dyscypliny naukowej (0-15 pkt);
  • opis współpracy w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA – opis wzmocnienia potencjałów oraz przyszłych wspólnych działań naukowych zespołu (0-10 pkt).
 4. Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 40 punktów nie są rekomendowane do finansowania.
 5. UBP dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków oraz w terminie 3 dni od zakończenia naboru przesyła członkom Rady karty oceny wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 6. Każdy z członków Rady jest zobowiązany do złożenia karty oceny uzupełnionej o ocenę merytoryczną do UBP w terminie 18 dni od zakończenia naboru. Na podstawie otrzymanych kart ocen, UBP tworzy listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania, którą przedkłada rektorowi uczelni zatrudniającej kierownika projektu (dalej zwany „rektorem”) w terminie 21 dni od zakończenia naboru.
 7. UBP sporządza listę rankingową z uwzględnieniem maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów.
 8. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na finansowanie projektów jest wyższa niż łączna kwota wnioskowana we wszystkich wnioskach rekomendowanych przez Radę, Rada może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby projektów, które uzyskają dofinansowanie.
 9. O przyjęciu wniosku do finansowania decyduje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o wysokości przyznanych środków w terminie 7 dni od daty przedłożenia listy rankingowej rektorowi. W momencie przyjęcia finansowania Wnioskodawca uzyskuje status Grantobiorcy.
 10. Grantobiorca może zrezygnować z realizacji przyznanego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji, jeśli nie zostały poniesione koszty na jego realizację. Do dofinansowania zostaje wtedy skierowany pierwszy niezakwalifikowany wniosek z listy rankingowej, o której mowa w ust. 7.

 

§ 4
Zasady realizacji projektów

 1. Za merytoryczną realizację działań oraz racjonalne, efektywne i zgodne z zatwierdzonym budżetem wykorzystanie przyznanych środków i bieżącą analizę wydatków odpowiada Grantobiorca.
 2. Za finansowy nadzór nad wydatkowaniem środków zgodnie z zatwierdzonym budżetem odpowiada jednostka zgodnie ze strukturą organizacyjną danej uczelni.
 3. Grantobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków;
  • terminowej realizacji zadań.
 4. Wprowadzenie zmian we wniosku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Prorektora ds. nauki uczelni, w której zatrudniony jest kierownik projektu.
 5. Wszystkie koszty powinny być:
  • poniesione w okresie realizacji projektu;
  • związane z zaplanowanymi we wniosku badaniami;
  • zgodne z zaplanowanym we wniosku budżetem;
  • poniesione zgodnie z zasadą efektywności wydatków;
  • udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych powinny być opisywane następującą treścią: „płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/….. z dnia …..10.2022[1], działanie nr 7 w kwocie ……… zł.”.
 7. Środki finansowe przyznane w danym roku kalendarzowym powinny być wydatkowane do 31 grudnia danego roku, niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do Ministerstwa Edukacji i Nauki i nie są refundowane.

§ 5
Zasady rozliczenia projektu

 1. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania okresowego w terminie do końca 14-tego miesiąca realizacji projektu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Na wniosek Rady Naukowej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA Grantobiorca będzie zobowiązany do przedstawienia dotychczasowych wyników badań w formie prezentacji oraz dyskusji z członkami Rady.
 2. Oceny śródokresowej projektu dokonuje Rada Naukowa Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA w terminie 14 dni od przedstawienia prezentacji wymieniowej w ust. 1 i przekazuje wynik oceny Grantobiorcy. W przypadku nieuzyskania pozytywnej oceny śródokresowej finansowanie projektu zostaje wstrzymane.
 3. Grantobiorca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia w UBP sprawozdania końcowego, w terminie do 60 dni po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie publikacje stanowiące wynik realizowanego projektu muszą zawierać wskazanie działania pn.: „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” jako jedynego źródła finansowania. Wszystkie publikacje muszą zostać oznaczone informacją:

Wersja polska:

Badania powstały w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki nr umowy MEiN/2022/DPI/….. działanie „ISKRA - budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

A także, jeśli jest taka możliwość, zawierać logo Ministra Edukacji i Nauki oraz logo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z logo należy korzystać zgodnie z księgami znaków.

Wersja angielska:

The research leading to these results has received funding from the commissioned task entitled "VIA CARPATIA Universities of Technology Network named after the President of the Republic of Poland Lech Kaczyński” contract no. MEiN/2022/DPI/….. action entitled "ISKRA – building inter-university research teams.

A także, jeśli jest taka możliwość, zawierać logo Ministra Edukacji i Nauki oraz logo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z logo należy korzystać zgodnie z księgami znaków.

 1. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z realizacji projektu jest wykazanie
  w sprawozdaniu końcowym:
  • informacji o złożeniu grantu w konkursie zewnętrznym, który zostanie zakwalifikowany min. do II etapu oceny merytorycznej lub na panel ekspertów, przy czym:
   1. kierownikiem takiego grantu musi być członek zespołu realizującego projekt,
   2. grant musi zostać złożony przez konsorcjum wszystkich uczelni wchodzących
    w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

oraz

 • co najmniej 3 publikacji wydanych lub przyjętych do druku w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach konferencji naukowych o punktacji nie niższej niż 140 pkt. zgodnie z aktualnym wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. edukacji i nauki, spełniającej warunek określony w ust. 4. Przy czym w gronie współautorów publikacji musi znaleźć się co najmniej jeden członek zespołu realizującego projekt reprezentujący każdą uczelnię z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.
 1. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oceniane jest przez Radę w terminie 14 dni od daty wyznaczonej jako ostateczny termin ich złożenia. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z realizacji projektu jest spełnienie warunków wymienionych w ust. 5.
 2. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Rady rektor podejmuje w terminie 7 dni decyzję
  w kwestii rozliczenia projektu, która przekazywana jest w terminie 5 dni od jej wydania Grantobiorcy. Niespełnienie warunków wymienionych w ust. 3-5 stanowi podstawę do wydania przez rektora decyzji o odmowie rozliczenia projektu.
 3. Grantobiorcy, który uzyskał decyzję o odmowie rozliczenia projektu przysługuje możliwość złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub naniesienia poprawek do sprawozdania,
  w terminie do 21 dni od otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 7. Skorygowane sprawozdanie poddawane jest ponownej ocenie przez Radę w terminie 21 dni od daty złożenia przez Grantobiorcę skorygowanego sprawozdania, a następnie przekazywane jest niezwłocznie rektorowi.
 4. Ostateczną decyzję w kwestii rozliczenia projektu podejmuje rektor w terminie 7 dni od otrzymania ponownej oceny Rady. Jest ona przekazywana Grantobiorcy w terminie do 5 dni.
 5. Decyzja o odmowie rozliczenia projektu lub niezłożenie w terminie sprawozdania końcowego skutkuje brakiem możliwości uzyskania finansowania w ramach wewnętrznych programów wspierających działania naukowe pracowników uczelni wchodzącej w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA na okres 3 lat.

[1] MEiN/2022/DPI/2577 z dnia 27.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Białostocką
MEiN/2022/DPI/2575 z dnia 20.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Lubelską
MEiN/2022/DPI/2578 z dnia 26.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Rzeszowską

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję