Strona: Regulamin konkursu / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pn. „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”

§ 1
Uprawnieni do aplikowania o staż

 1. Konkurs pn. „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze” (dalej: „PO SĄSIEDZKU”) jest organizowany w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji
  i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” (dalej: „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA”) na podstawie umowy
  z dnia 13.10.2022 r. nr MEIN/2022/DPI/2578 w celu zbudowania międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu wymiany zasobów oraz wzmocnienia potencjałów badawczych uczelni będących członkami sieci.
 2. W konkursie PO SĄSIEDZKU mogą wziąć udział naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy planują odbyć staż badawczy w jednej z uczelni wchodzących
  w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, mający na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań.
 3. Z wnioskiem o finansowanie stażu w ramach konkursu PO SĄSIEDZKU (dalej „wniosek”) może wystąpić osoba (dalej „Wnioskodawca”), która spełnia równocześnie poniższe warunki:

  1) jest pracownikiem uczelni wchodzącej w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA (dalej „uczelnia”);
  2) posiada co najmniej stopień doktora;
  3) złożyła oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w uczelni wysyłającej na staż.

§ 2
Zasady składania wniosku

 1. Wnioskodawca może się ubiegać o staż po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, w której jest zatrudniony oraz dziekana wydziału. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej uczelni, w której planuje realizować staż oraz do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez kierownika tej jednostki o wyrażeniu zgody na jego przyjęcie. Zgodę w formie pisemnej wyraża opiekun, kierownik jednostki przyjmującej oraz dziekan wydziału, w której się ona znajduje.
 2. Wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu składany jest w formie elektronicznej na adres mailowy: via.posasiedzku@prz.edu.pl w terminie określonym w ogłoszeniu danej edycji konkursu. Dodatkowo jeden egzemplarz wydrukowanego i podpisanego wniosku należy złożyć w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację konkursu tj. Biurze ds. Rozwoju Potencjału Naukowego i Ewaluacji (dalej „Biuro”) al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, bud. V-A pok. 219.
 3. Rektor ogłosi nabór wniosków w danej edycji konkursu.
 4. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu.
 5. W ramach wszystkich edycji konkursu PO SĄSIEDZKU, Wnioskodawca może zostać laureatem (dalej „Grantobiorca”) tylko dwukrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.
 6. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stażu, którego czas trwania będzie wynosił 1, 2 lub 3 miesiące.
 7. Wnioskodawca określa we wniosku termin rozpoczęcia i czas trwania stażu, przy czym staż musi rozpocząć i zakończyć się w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek.
 8. Opiekunem naukowym w uczelni przyjmującej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej uczelni, przy czym w danym roku kalendarzowym ten sam opiekun może przyjąć nie więcej niż dwie osoby na staż.
 9. W czasie stażu Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego wykładu o tematyce prowadzonych badań naukowych, na zasadach ustalonych z uczelnią przyjmującą.
 10. Kwota dofinansowania stażu, pokrywana przez uczelnię wysyłającą stażystę, wynosi:
  • 8000 zł/mies. brutto na pokrycie kosztów pobytu, przejazdów i prowadzenia badań;
  • 2000 zł/mies. brutto wraz z kosztami pracodawcy na wynagrodzenie dla opiekuna naukowego;
  • 5000 zł/mies. brutto dla uczelni przyjmującej na wydatki związane
   z zorganizowaniem/przygotowaniem stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie wsparcia administracyjnego.
 11. W przypadku rezygnacji lub przerwania stażu, wszystkie świadczenia o których mowa
  w 10 przysługują proporcjonalnie do liczby dni pobytu na stażu.
 12. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania funkcji opiekuna staż ulega zakończeniu. Przepisy ust. 11 stosuje się odpowiednio.

 § 3
Tryb i kryteria oceny wniosków

 1. Oceny wniosków, z zastrzeżeniem ustępów poniżej, dokonuje Komisja powołana przez prorektora ds. nauki.
 2. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie.
 3. Podczas oceny wniosku o finansowanie stażu uwzględnia się:

  1) dorobek naukowy Wnioskodawcy i jego opiekuna, w tym maks. po 5 publikacji opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach
  z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism ministra właściwego ds. edukacji i nauki w okresie pięciu lat poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;

  2) wartość merytoryczną planowanych badań, w tym poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

  3) zasadność odbycia stażu, w tym:a) trafność wyboru jednostki przyjmującej, b) osiągnięcia naukowe opiekuna stażu w odniesieniu do zakresu merytorycznego stażu, c) przewidywany wpływ stażu na rozwój kariery naukowej Wnioskodawcy;

  4) sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.

 4. Biuro dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków oraz w terminie 3 dni od zakończenia naboru przesyła członkom Komisji wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 5. Komisja dokonuje oceny wniosków w terminie do 14 dni od zakończenia naboru. Na podstawie otrzymanych ocen, Biuro tworzy listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania i przedkłada ją rektorowi w terminie 21 dni od zakończenia naboru.
 6. Biuro sporządza listę rankingową z uwzględnieniem maksymalnej wysokości środków finansowych w danym roku przeznaczonych na daną edycję konkursu.
 7. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na finansowanie staży jest wyższa niż łączna kwota wnioskowana we wszystkich wnioskach rekomendowanych przez Komisję, rektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby staży, które uzyskają dofinansowanie.
 8. O przyjęciu wniosku do finansowania decyduje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o wysokości przyznanych środków w terminie 7 dni od daty przedłożenia listy rankingowej rektorowi. W momencie przyjęcia finansowania Wnioskodawca uzyskuje status Grantobiorcy.
 9. Grantobiorca może zrezygnować z realizacji przyznanego stażu w terminie 14 dni kalendarzowych, jeśli nie zostały poniesione koszty jego realizacji.

 §4
Zasady realizacji

 1. Obowiązki stron oraz opiekuna określa umowa stażowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Za merytoryczną realizację działań oraz racjonalne, efektywne i zgodne z wnioskiem wykorzystanie przyznanych środków oraz bieżącą analizę wydatków odpowiada Grantobiorca.
 3. Grantobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

  1) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków
  2) terminowej realizacji zadań.

§5
Zasady rozliczenia stażu

 1. Grantobiorca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia w Biurze sprawozdania końcowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji stażu, z zastrzeżeniem, że w przypadku ostatniego naboru wniosków sprawozdanie końcowe przedkłada się w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu realizacji stażu – według następujących zasad:

  1) sprawozdanie musi zawierać podsumowanie pracy badawczej wykonanej na stażu oraz informacje na temat wygłoszonego wykładu lub wykładów

  2) sprawozdanie zatwierdza opiekun naukowy Grantobiorcy z uczelni przyjmującej, do sprawozdania załącza się również jego opinię na temat przebiegu współpracy ze stażystą, wystawioną do 21 dni od dnia zakończenia stażu;

  3) wraz ze sprawozdaniem końcowym Grantobiorca przekaże powstałe kody źródłowe do oprogramowania komputerowego oraz wszelkie procedury niezbędne do przekształcenia kodu źródłowego do postaci wykonywalnej, z użyciem standardowych, dostępnych na rynku narzędzi informatycznych;

  4) wraz ze sprawozdaniem końcowym Grantobiorca przekaże wykaz utworów stworzony w związku z realizacją stażu; autorskie prawa majątkowe do tych utworów są własnością uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej – w częściach, w jakich stażysta i pracownicy uczelni przyjmującej przyczynili się do ich powstania (utwór pracowniczy).

 2. Wszystkie publikacje stanowiące wynik realizowanego stażu muszą zawierać wskazanie działania pn. PO SĄSIEDZKU jako jedynego źródła finansowania. Wszystkie publikacje muszą zostać oznaczone informacją:

Wersja polska:

Badania powstały w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki nr umowy MEiN/2022/DPI/….. działanie „PO SĄSIEDZKU - międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne”.

A także, jeśli jest taka możliwość, zawierać logo Ministra Edukacji i Nauki oraz logo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z logo należy korzystać zgodnie z księgami znaków.

Wersja angielska:

The research leading to these results has received funding from the commissioned task entitled "VIA CARPATIA Universities of Technology Network named after the President of the Republic of Poland Lech Kaczyński” contract no. MEiN/2022/DPI/…… action entitled "In the neighborhood - inter-university research internships and study visits.”

A także, jeśli jest taka możliwość, zawierać logo Ministra Edukacji i Nauki oraz logo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z logo należy korzystać zgodnie z księgami znaków.

 1. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z realizacji stażu jest wykazanie w sprawozdaniu końcowym: co najmniej jednej publikacji wydanej lub przyjętej do druku w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych o punktacji nie niższej niż 100 zgodnie z aktualnym wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. edukacji i nauki, spełniającej warunek określony w ust. 2.
 2. Sprawozdania końcowe z realizacji stażu oceniane są przez Komisję w terminie 14 dni od daty wyznaczonej jako ostateczny termin ich złożenia.
 3. Po zapoznaniu się z wynikami oceny, rektor podejmuje w terminie 7 dni od przedłożenia przez Komisję wyników jej oceny decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozliczeniu stażu, która przekazywana jest Grantobiorcy w terminie 5 dni od jej podjęcia.
 4. Grantobiorcy, który uzyskał decyzję o odmowie rozliczenia stażu przysługuje możliwość złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub naniesienia poprawek do sprawozdania w terminie do 21 dni od otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 5. Skorygowane sprawozdanie poddawane jest ponownej ocenie przez Komisję w terminie 21 dni od złożenia przez Grantobiorcę skorygowanego sprawozdania, a następnie przekazywane niezwłocznie rektorowi.
 5. Ostateczną decyzję w kwestii rozliczenia stażu podejmuje rektor w terminie 7 dni od otrzymania ponownej oceny Komisji, która jest następnie przekazywana Grantobiorcy
  w terminie do 5 dni.
 6. Niezłożenie w terminie sprawozdania końcowego lub otrzymanie negatywnej decyzji
  w sprawie rozliczenia stażu skutkuje brakiem możliwości uzyskania finansowania
  w ramach wewnętrznych programów wspierających działania naukowe pracowników uczelni wchodzącej w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA na okres 3 lat.
 7. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych powinny być opisywane następującą treścią: „płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/….. z dnia …..10.2022[1], działanie nr 6 w kwocie ……… zł.”.
 8. Środki finansowe przyznane w danym roku kalendarzowym powinny być wydatkowane do 31 grudnia danego roku, niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do Ministerstwa Edukacji i Nauki i nie są refundowane.
 9. Wątpliwości interpretacyjne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga rektor.

 

 1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  • 1) wzór wniosku na staż badawczy;
  • 2) wzór umowy stażowej;
  • 3) wzór sprawozdania końcowego ze stażu badawczego.

[1] MEiN/2022/DPI/2577 z dnia 27.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Białostocką
MEiN/2022/DPI/2575 z dnia 20.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Lubelską
MEiN/2022/DPI/2578 z dnia 26.10.2022 dla wydatków dokonywanych przez Politechnikę Rzeszowską

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję